Members

Prof. Dr. Hirohisa Ohmiya
TEL: +81-76-234-4485
E-mail: ohmiya@p.kanazawa-u.ac.jp
Curriculum Vitae

list of publications
http://orcid.org/0000-0002-1374-1137
Angewandte Author Profile
Dr. Kazunori Nagao
TEL: +81-76-234-4451
E-mail: nkazunori@p.kanazawa-u.ac.jp
Curriculum Vitae

list of publications
http://orcid.org/0000-0003-3141-5279

Dr. Yuto Smida 
TEL: +81-76-234-4451

E-mail: sumida@p.kanazawa-u.ac.jp
Curriculum Vitae
list of publications
https://orcid.org/0000-0002-6524-5952

Secretary  Tomoko Sakuma
TEL: +81-76-234-4443
E-mail: yakusec@p.kanazawa-u.ac.jp

M2

Takuya Ishii
Mitsutaka Takeda
Shunsuke Takemoto
Misaki Nakano
Akihiro Yuasa

M1/B5

Shotaro Shibutani (M1)
Yukiya Sato (M1)
Atsuhisa Mitsui (M1)
Natsu Matsubara (M1)

Nozomi Arakawa (B5)
Nagisa Ohnishi (B5)
Yuki Kakeno (B5)

B4

Kenji Ota
Taiga Kodo
Masakiyo Mukai
Masaki Mino
Yui Kondo
Yuki Matsuki
Kei Nakamura